L'Oreal/Rush  |  Fashion Film  |  Arri Alexa  |  Oddoby Films  |  Dir - Lewis Kyle-White